El Gremi de Recuperació, presenta un Projecte Marc per a l’adequació, modificació o actualizació de les llicències al R.D 110/2015 de RAEE’s.

18-6-2015

El Gremi de Recuperació, soci fundador de RECICAT, ha presentat aquest matí el Projecte Marc per l’adequació de les llicències dels gestors de RAEE’s al nou RD 110/2015. Amb aquesta eina es facilitarà als gestors el compliment de l’adequació de la seva llicència al citat decret ja que compta amb l’aval de l’Agència de Residus. Llegiu...

Llegir més

Convocatòria d’ajuts per a projectes de prevenció de residus industrials

16-6-2015

S’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ TES/1256/2015, de 26 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per a l’execució de projectes de prevenció de residus, d’ecodisseny i de valorització interna de residus industrials, i se’n fa pública la convocatòria. L’objecte d’aquesta línia de subvencions és el foment de la realització de projectes de prevenció de residus i de valorització interna de residus d’origen industrial i projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental aplicats en el camp de l’ecodisseny, la prevenció dels residus i la valorització interna dels residus industrials. El termini de presentació de sol.licituds és de dos mesos a partir de l’endemà de la seva publicació. Actuacions subvencionables Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases els projectes següents: Classe A. Projectes de prevenció i valorització en origen dels residus industrials. Modificació dels processos i aplicació de les millors tecnologies disponibles que tinguin per objecte: A1. La prevenció dels residus generats en el mateix procés productiu. A2. El reciclatge en origen dels residus generats en el mateix procés productiu. Classe B. Projectes de recerca industrial i de desenvolupament experimental aplicats en el camp de l’ecodisseny i la prevenció dels residus i la valorització en origen dels residus industrials. B1. Projectes d’R+D de millora dels processos productius per a la prevenció de residus i la valorització en origen dels residus industrials, i per al disseny i la implantació de tecnologies més netes en els processos de fabricació. B2. Projectes d’R+D de disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius. B3. Projectes d’R+D de millora de productes mitjançant la incorporació d’estratègies d’ecodisseny que comportin una prevenció de residus en el seu cicle de vida global que no estiguin inclosos en les classes B1 i B2. Poden incloure projectes de recerca industrial, disseny de prototips, projectes demostratius o altres projectes de desenvolupament experimental No subvencionables Les actuacions iniciades amb anterioritat a la sol·licitud d’ajuda, atès que no tenen un efecte d’incentiu ni propicien un canvi de comportament ambiental del beneficiari. Les actuacions per a l’adaptació a normes comunitàries obligatòries que ja estiguin en vigor. Els projectes de classe A, B1 o B2 en què els residus objecte de l’actuació de prevenció no s’hagin fet constar separadament en la corresponent declaració anual de residus industrials presentada els anys precedents al de la realització de l’actuació que s’ha de subvencionar. Els projectes de classe A, B1 o B2 en què la gestió del residu o dels residus objecte de l’ajuda no sigui la correcta segons el Catàleg de residus de Catalunya i el tipus de residu o no tinguin al dia les corresponents fitxes d’acceptació del residu, fulls de seguiment, etc. Les actuacions en què es redueixi el volum de residus per processos d’extracció de l’aigua continguda excepte quan la via de gestió del residu sigui el dipòsit controlat. Les actuacions d’R+D fonamental. Les actuacions d’R+D industrial o de desenvolupament experimental que no s’apliquin en el procés productiu o producte del sol·licitant....

Llegir més

Tots els canvis normatius en relació a la gestió de residus

2-6-2015

Durant les darreres setmanes han entrat en vigor una sèrie de normatives que afecten la gestió de residus: 22/02/2015 Entrada en vigor del Real Decreto 110/2015 del 20 de febrero sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) 27/04/2015 Entrada en vigor del Real Decreto 183/2015 del 13 de marzo sobre Responsabilidad Ambiental. 07/05/2015 Entrada en vigor del Real Decreto 180/2015 del 13 de marzo sobre Traslados de Residuos. 01/06/2015 Entrada en vigor de la Decisión de la Comisión 2014/955/UE del 18 de diciembre de 2014 con cambios respecto a la Lista Europea de Residuos (LER) 01/06/2015 Entrada en vigor del Reglamento UE 1357/2014 que introduce  modificaciones referentes a la clasificación de los residuos. 01/06/2015 Entrada en vigor de las nuevas directrices para etiquetado de residuos según el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 ( CLP)  01/07/2015 Entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015 del 30 de marzo, la cual reforma el Código Penal, afectando, entre otros, a los delitos medioambientales, sobre todo en cuanto a la gestión de residuos. 01/07/2015 Fecha límite para la transposición de la nueva Directiva 2013/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, modificando el Real Decreto 106/2008  gestoresderesiduos.com...

Llegir més

Presentació Guia de bones pràctiques per al reciclatge dels residus tèxtils i de calçat a Catalunya

29-5-2015

  El proper dijous 4 de juny a les 12 hores al Palau Robert de Barcelona(Passeig de Gràcia, 107) es presentarà la cinquena guia de la sèrie de Guies promogudes per l’ARC i el Gremi de Recuperació: GUIA DE BONES PRÀCTIQUES PER AL RECICLATGE DE RESIDUS TÈXTILS I DE CALÇAT A CATALUNYA, Amb la realització d’aquesta guia es vol fomentar la millora continuada apostant per la preparació per a la reutilització, la recuperació i el reciclatge de residus tèxtils i de calçat. Creiem que l’èxit en la qualitat i la sostenibilitat en la gestió dels residus passa per la implicació de tota la societat: una recollida selectiva millor i creixent, una gestió dels residus eficient i una reutilització i un reciclatge d’alta qualitat. Invitació i inscripció...

Llegir més

El nou Codi Penal en la gestió de residus

13-4-2015

El nou Codi Penal que entrarà en vigor el proper 1 de juliol conté novetats en relació a les penes per gestió de residus incorrectes o il.legals. Terraqui  

Llegir més

L’abocador tecnològic

2-3-2015

El Mobile World Congress obre foc demà a Barcelona anticipant el futur d’un sector addicte a la novetat i a les dates de caducitat cada vegada més curtes. La rebotiga d’aquest festí electrònic és el tràfic il·legal de tones de residus que cada any són destinats a l’Àfrica per al seu reciclatge. Accra, capital de Ghana, compta amb l’abocador més gran del continent. El lloc és altament tòxic. Llegiu reportatge a El periódico  ...

Llegir més

Aprovada la nova normativa sobre RAEE’s

23-2-2015

El Consell de Ministres ha aprovat avui, a proposta del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient, un Reial decret sobre Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics RAEE que inclou una bateria de noves mesures per millorar la seva recollida separada i gestió. La gestió d’aquest tipus de residus -que contenen materials valuosos, però també substàncies perilloses que cal tractar- comença amb el seu adequat lliurament en les instal·lacions de recollida municipals, com els anomenats punts nets, les tendes d’aparells elèctrics i electrònics, els gestors autoritzats i els punts específics habilitats pels fabricants. El Reial decret trasllada la normativa comunitària sobre RAEE (Directiva 2012/19/UE, de 4 de juliol), per complir els objectius de recollida i gestió que ens imposa la norma comunitària, aclarir els punts de recollida i les obligacions d’informació en aquesta matèria i millorar el control del trasllat d’aquest tipus residus fora de la Unió Europea. Així mateix, per impulsar la prevenció de la generació d’aquest tipus de residus fomenta tractaments com la preparació per a la reutilització, la qual cosa permet posar al mercat de nou el mateix producte una vegada que s’hagi reparat. Per a això, estableix requisits per als gestors que garanteixin que la preparació per a la reutilització es realitza de manera adequada. OCUPACIÓ VERDA El nou Reial decret inclou objectius específics de preparació per a la reutilització a partir de 2017 (amb un objectiu del 2% en grans electrodomèstics i del 3%, en el cas d’aparells d’informàtica i de telecomunicacions petits), ja que es tracta de la forma de gestió preferible dins de la jerarquia de residus en optimitzar la utilització de recursos. Amb això, s’estimula a més la creació de llocs de treball associats a aquesta activitat de reparació que permetrà una nova posada al mercat dels productes i l’augment de la seva vida útil. El sector dels residus és el major generador d’ocupació verda a Espanya i representa un 27% del total de l’ocupació d’aquest tipus al nostre país, mentre que la preparació per a la reutilització dels RAEE pot generar al voltant de 4.700 ocupacions directes, segons estimacions recents. En aquest sentit, la nova normativa inclou els requisits tècnics necessaris perquè aquesta activitat de preparació per a la reutilització pugui realitzar-se amb totes les garanties per a la salut, el medi ambient i els consumidors dels nous productes. Una altra de les novetats de la norma aprovada avui és que els establiments de venda d’aparells elèctrics i electrònics hauran d’acceptar gratis els aparells ja usats molt petits, com els telèfons mòbils, si disposen d’un establiment de més de 400 metres quadrats i sense que el consumidor hagi de comprar un altre a canvi. Així mateix, i per primera vegada,la venda d’aparells elèctrics o electrònics a través d’Internet, haurà de garantir també que els compradors puguin lliurar els residus que generin d’igual manera que en les tendes físiques. MILLORA DE LA TRAÇABILITAT I CONTROL El Reial decret, d’altra banda, incorpora elements per fer possible la millora del control i supervisió per les administracions públiques de la gestió d’aquests residus i aclareix l’activitat dels agents que intervenen en el procés i les seves obligacions. Per a això, crea una Plataforma Electrònica en la qual s’inclouran les dades de la recollida i gestió de RAEE, finançada pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient i...

Llegir més

Buenas perspectivas para el sector, según DBK

20-2-2015

Según DBK, filial de Informa D&B (Grupo CESCE), desde la pasada década, la actividad de las empresas de reciclado de residuos ha experimentado un sensible desarrollo, en un marco en el que se ha incrementado gradualmente elcumplimiento de los objetivos de los organismos públicos en materia de tratamiento y reutilización de residuos. El volumen de residuos reciclados -incluyendo residuos metálicos, papel y cartón, madera, vidrio y plástico- se situó en 17,35 millones de toneladas en 2014, un 1,5% más que en el ejercicio anterior. Por su parte, el negocio generado por su venta alcanzó la cifra de 2.000 millones de euros. En 2015 cabe esperar un aumento del volumen de residuos reciclados, de alrededor del 2%, hasta situarse próximo a 18 millones de toneladas, prolongándose de este modo la tendencia ascendente de 2014, en un marco de gradual consolidación del crecimiento de la actividad económica que provocará un aumento de la generación y el reciclado de residuos. En 2014 operaban en España unas 350 empresas de reciclado de residuos, que gestionaban más de 400 plantas, incluyendo plantas de reciclado de residuos de metal, papel y cartón, madera, vidrio y plástico, así como de aparatos eléctricos y electrónicos. La mayor parte de las empresas que operan en el sector cuentan con una planta de reciclado, siendo un porcentaje pequeño el que gestiona dos o más plantas. En términos de número de empleados, algo más del 60% de las compañías cuenta con unaplantilla inferior a los 10 trabajadores. Fuente: Informe Especial basic de DBK: “Reciclado de...

Llegir més

España, a la cabeza de Europa en plantas con el certificado WEEE-LABEX para el tratamiento de residuos electrónicos

20-2-2015

El sector del reciclaje se ve especialmente golpeado cuando el consumo baja. Si la construcción, la fabricación de bienes de equipo, y otras actividades se resienten, el sector del reciclaje sufre y mucho. Hasta más de un 50% de caída con respecto a los años anteriores al 2008. La regla es sencilla, si los consumidores no adquieren aparatos nuevos se reduce el número de aparatos usados que se envían a reciclar. A pesar de este contexto sombrío las empresas recicladoras de aparatos electrónicos han apostado por adaptarse y seguir mejorando e innovando sus procesos para tratar de salvar la crisis mejorando su eficiencia. Este sobreesfuerzo se ha visto recompensado colocando a España a la cabeza de Europa en plantas certificadas para el tratamiento de aparatos eléctricos, la certificación WEEE- LABEX (WEEE Label of Excellence), que significa “etiqueta de excelencia de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos”. Estas rigurosas certificaciones son otorgadas por el WEEEFORUM asociación Europea que representa a los fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos, y demuestra que el tejido industrial recuperador español es una referencia europea en materia de tratamiento ambiental. La patronal del reciclado, la Federación Española de la Recuperación y Reciclaje (FER), se siente especialmente orgullosa del sector y de que el país con más plantas certificadas sea España. Dentro de la Federación se encuentra la primera planta certificada para cuatro categorías distintas de aparatos, WIREC, y una instalación especializada en los aparatos frigoríficos, que son los más complicados de gestionar; LYRSA. Gracias a estas plantas se evita que valiosos recursos como cobre, plásticos o metales preciosos acaben en el vertedero, permitiendo así que tengan una nueva vida y puedan formar parte de nuevos productos, lo que reduce la dependencia española de materias primas de otros países.En España se ponen en el mercado más de 600.000 toneladas de nuevos aparatos electrónicos cada año y se calcula que se generan 16 Kg/habitante al año de estos residuos. Este tipo de residuos son los que más están creciendo en generación en la Unión Europea. La labor de reciclado por parte de estas instalaciones impide que metales pesados como el mercurio o gases con elevada afección a la capa de ozono como los CFC se diluyan en el medio ambiente. Fuente:...

Llegir més

Lluita contra l’intrusisme

19-2-2015

La Comissió de Seguiment contra l’intrusisme  i les activitats il.legals, formada per l’Agència de Residus, Mossos d’Esquadra i RECICAT,  portem a terme una estreta col.laboració per lluitar contra l’intrusisme, una de les principals preocupacions del sector. Durant l’any 2014 s’han presentat 36 escrits/denúncia de les quals us adjuntem l’informe de gestió corresponent. informe de gestio any...

Llegir més
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide